Terms and privacy policy

TestLab ApS har udviklet en platform til test af prototyper, som udbydes via login på app.testlab.io (”TestLab platformen”).


Fortrolighed og sikkerhed

Du ejer de projekter og prototyper, som du selv har udarbejdet. Al data (testresultater) skabt ved test af egne prototyper på TestLab platformen behandles 100% fortroligt og deles ikke med 3. part. I det omfang, at TestLab platformen giver dig mulighed for at skrive, uploade, sende eller på anden måde deler oplysninger, billeder, eller anden data med TestLab ApS, accepterer du, at du alene er ansvarlig for det indhold, som du uploader, og du erklærer og accepterer, at du ikke vil dele noget, som du ikke har tilladelse eller ret til at dele. Alle vores sider kører på SSL-krypterede websider (https), og vi har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til data.


Ansvarsfraskrivelse

Selvom TestLab platformen har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via TestLab platformen. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. TestLab ApS fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. TestLab ApS er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. TestLab ApS tilstræber en høj tilgængelighed for Platformen, men indestår ikke for en garanteret oppetid. Det kan på grund af tekniske forhold, herunder

sikkerhedsmæssige forhold, løbende være nødvendigt at tage Platformen ud af drift i kortere perioder. Planlagt vedligeholdelse af Platformen vil blive forsøgt planlagt således, at Platformen så vidt mulig altid vil være tilgængelig på hverdage fra kl. 9 til 24, men der kan opstå akutte behov for at foretage vedligeholdelse indenfor dette tidspunkt med hel eller delvis tilgængelighed til følge. Så vidt muligt vil planlagte opdateringer mv. blive varslet forinden via udsendelse af nyhedsbrev pr. email. Du kan ikke rejse krav, herunder på tilbagebetaling af abonnement, mod TestLab som følge af nedetid.

TestLab ApS fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som f.eks. internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v.

TestLab ApS er heller ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, herunder i tilfælde af at brug af Platformen udsættes, forsinkes eller forhindres, som kan henhøres til force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for TestLabs ApS kontrol, og som TestLab ApS ikke burde have forudset ved denne kontakts indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, lange sagsbehandlingstider hos myndigheder, krig, terror, brand, hærværk, it-nedbrud, mangel på tilstrækkelig arbejdskraft, oversvømmelse og arbejdsstridigheder.

TestLab ApS kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte Platformen, hvilket gælder, selv om TestLab ApS måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. TestLab ApS kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab af nogen art, hverken som erstatning i eller uden for kontrakt. TestLab ApS kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af Platformen eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger.

TestLab ApS fraskriver sig ansvaret for alle ansvarspådragende handlinger, som en testperson (uanset om denne er formidlet af TestLab ApS), måtte udføre i forbindelse med arbejde for dig samt ansvaret for enhver dækning/erstatning i forbindelse med eventuel sygdom eller arbejdsskade.


Data

TestLab ApS har ingen direkte indsigt i eller kontrol over indhold og data, som du anvender under Aftalen. Derfor fraskriver vi os også alt ansvar i relation hertil. Vi har imidlertid teknisk adgang til din brugerkonto, og derfor har vi en teoretisk adgang til dine data. I den forbindelse kan vi blive betragtet som databehandler under lovgivningen for håndtering af persondata. I den forbindelse forpligter vi os til at (1) overholde din skriftlige instruktion vedrørende behandling af persondata, samt (2) implementere nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata. Vi indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når du og andre brugere anvender www.testlab.io og TestLab platformen. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af www.testlab.io og TestLab platformen.


Brug af TestLab

Din brug af www.testlab.io og TestLab platformen er helt på egen risiko, og det er dit ansvar at sikre, at brugen sker i overensstemmelse med gældende dansk lov. Du accepterer endvidere at det ikke er tilladt: a) at bruge www.testlab.io og TestLab platformen til formål, der er upassende, ulovlige, eller til at udgive, dele eller videregive materiale, der er ærekrænkende, stødende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt; er i strid med enhver tredjeparts-rettigheders tillid eller fortrolighed, herunder ophavsret, varemærke eller andre immaterielle rettigheder; er misvisende eller giver uægte information om din identitet, eller som på nogen måde antyder, at du er sponsoreret, affilieret eller samarbejdspartner med TestLab ApS. b) at bruge eller forstyrre TestLab platformen på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere. c) at indføre på, eller overføre via TestLab platformen enhver form for forstyrrende computerprogramkode, virus, 'lammelsesangreb’ eller 'spam’-angreb, orm, trojansk hest, tilladelsesnøgle, licenskontrol-udnyttelse eller softwarelås d) at foretage reverse engineering på, dekompilere samt adskille TestLab platformen eller på anden måde forsøge at afsløre softwarens kildekode, medmindre, og kun i det omfang, handlingen udtrykkeligt er tilladt i gældende ret der måtte finde anvendelse uanset nærværende forbud e) at markedsføre, sælge eller på anden måde distribueres TestLab platformen inkl. software, logoer, titler, lydfiler, figurer eller billeder med henblik på salg uden forudgående skriftligt samtykke fra os.

Det er dit ansvar, at informere os ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere. I det omfang du giver os forslag, kommentarer, forbedringer, ideer eller anden feedback, tildeler du hermed ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder af denne feedback til os, og accepterer, at vi kan bruge og dele den feedback til ethvert formål, efter vores skøn.


NDA (hemmeligholdelsesaftale) som testperson

Når du opretter dig som testperson via TestLab ApS indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende fortrolige oplysninger, i det følgende kaldet Informationen, som du som testperson har modtaget eller vil modtage af TestLab ApS. Informationen er afgivet i form af følgende dokumenter, prototyper eller lignende.

Du forpligter dig til at behandle Informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

Du har ikke ret til at benytte Informationen på anden måde end forudsat. TestLab ApS har ret til, når TestLab ApS måtte ønske det, at få oplyst, hvorledes du beskytter Informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.

Du forpligter dig til ikke at overlade Informationen til nogen, du har samarbejder med, har som sin ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må anses som nødvendigt eller forsvarligt. Før du i sådanne tilfælde overlader Informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.

Du skal have indhentet TestLab ApS skriftlige samtykke, inden Informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt. Du har ikke ret til at kopiere Informationen. Du er erstatningspligtig over for TestLab ApS for eventuelle tab ved brud på denne aftale. Din erstatningspligt gælder også, dersom bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af dig helt eller delvis har fået overladt Informationen.

Eventuelle tvister vedrørende denne aftale skal behandles af de sædvanlige domstole i opfinderens hjemland og efter dette lands love.

Prøv TestLab gratis

Opret en gratis konto hos TestLab og få adgang til alle funktioner med det samme. Betalingsoplysninger ikke nødvendige.

Opret konto gratis